Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő:

Név: Dr. Császár Katalin egyéni ügyvéd

Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 93-99

Honlap: www.drcsaszar.hu
E-mail cím: csaszar.katalin[kukac]drcsaszar.hu

Telefonszám: +3630.304.620.583

 

Alkalmazandó jogszabályok:

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR);
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.);
 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.).

Adatkezelés célja, kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések jogalapja és időtartama

 

A jelen honlaphoz bárki személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat a honlapon tárolt valamennyi tartalomból.

A jelen honlapon nincs lehetőség hírlevélre történő feliratkozásra.

Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a honlapon megjelenített információk, továbbá az e-mailes megkeresésekre adott válasz nem minősülnek jogi tanácsadásnak, adatkezelő a fentiekből eredő felelősségét kizárja. Jogi, ügyvédi tanácsadásra kizárólag az adott ügy ismeretében, a felek között létrejött megbízási szerződés birtokában van lehetőség.

 

Kapcsolatfelvétel
Az adatkezelő a kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatokat kezeli. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

A 16. életévüket be nem töltött személyek az adatkezeléshez kizárólag a felettük szülői felügyeletet gyakorló személy útján vagy az ő engedélyével járulhatnak hozzá.

Az érintettek köre az adatkezelővel a kapcsolatot e-mail, telefon vagy a jelen honlap „Kapcsolat” menüpontjában üzenet elküldésével felvevő természetes személyek.

A kezelt személyes adatok az alábbiak: név (család- és utónév), elektronikus levélcím, telefonos elérhetőség, a kapcsolatfelvétel során esetlegesen feltárt egyéb személyes adat, az előadott ügy leírása és azzal kapcsolatos bárminemű adat, információ, esetleges okiratok (ideértve az elektronikus okiratokat is).

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – törvény ettől eltérő rendelkezése hiányában – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés időtartama a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, vagy a kapcsolatot felvevővel megbízási szerződés kötéséig tart.

Adatfeldolgozók
Tárhelyszolgáltatás:

RGazdi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1181 Budapest, Fiatalság utca 6.

Cégjegyzékszám: 01-09-901691

Adószám: 14388774-2-43

 

Az érintett

 • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést;
 • kérelmezheti azok helyesbítését;
 • kérelmezheti azok törlését;
 • kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását;
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;
 • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa;
gyakorolhatja jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén előterjessze: postai úton, elektronikus levelezés útján. Az adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet. A kérelem megtagadásáról az adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről. Az adatkezelő az érintett kérelmét elektronikus levél útján teljesíti, ha azonban az érintett postai elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, az adatkezelő a kérelmet postai úton teljesíti. Az adatkezelő az érintettek kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

 

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog
Az adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

 • arról, hogy személyes adatainak kezelése adatkezelőnél folyamatban van-e;
 • az adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
 • az adatfeldolgozásról, a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségeiről;
 • az érintett adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
 • a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatkezelés következményeiről;
 • az érintett jogairól;
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

 

Az adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is – elektronikus levél útján – tájékoztatást nyújt az érintettnek az adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Helyesbítéshez való jog
Az adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

 

Törléshez való jog
Az érintett kérésére az adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

 

Adathordozhatósághoz való jog
Az adatkezelő az érintett kérésére, az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett által megadott személyes adatokat.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket minden adatkezelés tekintetében jelen honlapon tájékoztatja.

 

Budapest, 2023. október 1.